Education

Bachelor of Engineering (Computer Engineering), 2022-2024

The University of Hong Kong

Publications

[0] OpenAgents: An Open Platform for Language Agents in the Wild
Tianbao Xie*, Fan Zhou*, Zhoujun Cheng*, Peng Shi*, Luoxuan Weng*, Yitao Liu*, Toh Jing Hua, Junning Zhao, Qian Liu, Che Liu, Leo Z. Liu, Yiheng Xu, Hongjin Su, Dongchan Shin, Caiming Xiong, Tao Yu
Preprint, 2023

[pdf]   [demo]  

Achievements

Silver Medal

The 34th International Olympiad in Informatics, 2022

Participant

47th Annual World Championship of the International Collegiate Programming Contest, 2024

Gold Medal

The 2022 ICPC Asia Jinan Regional Contest, 2022

Gold Medal, Best Hong Kong Team

The 2022 ICPC Asia Hong Kong Regional Contest, 2022

Gold Medal, Outstanding Local Team

The 2023 ICPC Asia Macau Regional Contest, 2023

Gold Medal

The 2023 ICPC Asia East Continent Final Contest, 2023

IET Prize 2023

The Institution of Engineering and Technology Hong Kong, 2023

Teaching

  • TA: ENGG1340, Computer Programming II (2023)